ga naar het menu ga naar de hoofdinhoud

Linkgidshosting

Home - Klantenservice - Algemene voorwaarden

Klantenservice

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van de Linkgids wordt gesloten.
 2. Producten en diensten van Linkgids: de door de Linkgids te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van de Linkgids.

2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met de Linkgids
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor de Linkgids niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege de Linkgids gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door de Linkgids schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door de Linkgids heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.
 3. De Linkgids is ten alle tijden gemachtigd om een opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.

4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door de Linkgids; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van de Linkgids
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen
 2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 3. Linkgids kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens de Linkgids niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. Linkgids heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft de Linkgids het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g.adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd

 1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van de Linkgids zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

7. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Linkgids is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8 Data/emailverkeer

 1. Het data/emailverkeer (traffic) is overeenkomend met de hoeveelheid bij de verschillende paketten zoals op de bestelpagina genoemd zijn. Wanneer een website exceptioneel verbruik vertoond zal de opdrachtgever worden gewaarschuwd door middel van een email van de Linkgids. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om een toeslag te betalen op de extra gebruikte hoeveelheid traffic. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van de Linkgids . Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is de Linkgids gerechtigd, zonder verdere melding, de overhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

9. Prijzen

 1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Linkgids heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van de Linkgids .
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt de Linkgids het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.
 4. Linkgids stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt er door de Linkgids één herinnering gestuurd per email. In deze herinnering zal een nadere termijn van betaling worden vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Linkgids gemachtigd de website zonder nadere waarschuwing op suspend te plaatsen. Wanneer de opdrachtgever alsnog over gaat tot betaling zal de website weer geactiveerd worden wanneer er € 12,50 voor de heractiveringskosten is bijgeschreven op de financiële rekening van de Linkgids.
 6. Wanneer de opdrachtgever ook na de herinnering in verzuim blijft zal de Linkgids 2 maanden na het verstrijken van de laatst bekende betaaltermijn overgaan tot acties. De hierbij gemaakte kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.Tevens zal het bedrag verhoogt worden met de wettelijk geldende rente tot het moment dat het bedrag alsnog is voldaan.
 7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Linkgids kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Linkgids een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
 9. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan de Linkgids is voldaan.
 11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt de Linkgids een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient de Linkgids het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Linkgids site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
 2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart de Linkgids ter van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door Linkgids vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Linkgids .

13. Aansprakelijkheid

 1. Linkgids is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Linkgids weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Linkgids kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met de Linkgids of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de Linkgids .Wanneer er een storing optreed op de server waarbij een nieuwe server online geplaatst moet worden of een oude server restored moet worden waarbij alle domeinen zonder content terug geplaatst worden door de Linkgids, moet de klant zelf zorgdragen voor het terugplaatsen van de content.
 2. Wanneer een domeinnaam door softwarematige of hardwarematige storing niet bereikbaar is valt dit onder overmacht. De eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijd is nimmer te verhalen op de Linkgids. Wel zal de Linkgids, indien van toepassing, met een compensatie komen binnen het domein en webhosting pakket.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de Linkgids slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de Linkgids voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart de Linkgids voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van de Linkgids .
 5. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. de Linkgids kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. de Linkgids is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 6. Linkgids is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 7. De opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van decontent en mysql database zodat deze teruggeplaatst kan worden, door de opdrachtgever, na een eventuele storing. De Linkgids in nimmer aansprakelijk wanneer de klant zelf hierin verzuimt en er een storing optreed.
 8. Het gebruik van scripting (alle extenties) is toegestaan mits goed geconfigureert. De Linkgids is gerechtigd om bij constatering van overlast door scripting zoals een verkeerde configuratie of bij teveel proces, de domein op suspend te plaatsen zonder verdere vermelding naar de opdrachtgever toe. Wanneer de Linkgids voor extra kosten geplaatst wordt door scripting van een domein, dan kunnen deze kosten verhaalt worden op de betreffende opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de Linkgids mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 10. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan de Linkgids . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die de Linkgids als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

 1. Linkgids heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens de Linkgids niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. de Linkgids zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van de Linkgids kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16. Reclame

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Linkgids vervalt.
 2. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 3. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op

17. Wijziging van de voorwaarden

 1. Linkgids behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Linkgids en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Spamfilter systeem

Vanaf nu is het mogelijk gebruik te maken van een nieuw spamfilter systeem die naar eigen wens te configureren is. Klik hier voor meer informatie over het nieuwe systeem en de mogelijkheid om deze aan te vragen.